Det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske arbejde i Esther børnehave

Sociale kompetencer

I arbejdet med børnenes sociale kompetencer, arbejder vi målrettet med ”Kammagiitta – Fri for Mobberi”, hvor vi arbejder med emner som; Hvordan er man en god ven? Hvordan siger man nej til drilleri og mobning?, Hvad betyder det at respektere en anden og hvordan gør man? osv. Derudover arbejder vi til vores morgensamlinger og frokost med god bordskik, at lytte til hinanden osv.

Men med alt pædagogisk arbejder ligger der også en masse implicit arbejde med sociale kompetencer i vores dagligdag med børnene. Det kan være alt fra at hjælpe hinanden i garderoben, hvordan man deles om legetøjet og hjælp til at løse konflikter. De voksne er altid med på sidelinjen som vejleder.

Barnets alsidige personlige udvikling

Børn vil altid være på forskellige udviklingsniveauer både personligt og socialt. Der vil blive arbejdet med den alsidige udvikling i forbindelse med et større fællesskab, som ligeledes er arbejdet med de sociale kompetencer.  Derfor er vores arbejde med det enkelte barn altid diferenceret ud fra barnets behov. Det kan f.eks. være, at barnet har behov for at øve sig på at tage tøj af og på. Eller øve sig på at håndtere sine følelser i bestemte situationer.

Sprog

I arbejdet med børnenes sproglige udvikling tænker vi både projektorienteret og implicit i hverdagen. Vi læser højt for børnene,synger,spiller spil som sprogstimulerer og har en dialog med børnene.      

"Børn griber verden, for at de kan lære sig at begribe den og for at de kan gribe ind i verdens gang"
Esther børnehave

Målsætning for det pædagogiske arbejde.

  • At tage udgangspunkt i det enkelte barn og understøtte og udvikle barnet ud fra de kompetencer og færdigheder barnet besidder.
  • At børnene har en tryg og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte relationer mellem det enkelte barn og de voksne. Her lægger vi stor vægt på nærværende voksne, der gennem omsorg og tillid, skaber tryghed.
  • At lære børnene at tro på sig selv, vise dem tillid, lære dem vigtigheden af at kunne noget, give børnene lyst til at søge udfordringer og udvikle sig.
  • At give børnene frirum, hvor de kan dyrke egne initiativer. Hvor de kan udfolde sig på egne præmisser kombineret med kreative tilbud og fælles aktiviteter.
  • At børnene får et godt og alsidigt kendskab til naturen. Især igennem ture ud af huset, er målet at kunne give lyst til at lege og færdes ude i naturen uanset vejret.
  • At være med til at udvikle børnene sprogligt og lade dem få kendskab til både det grønlandske og danske sprog, samt give dem indsigt i den grønlandske og danske kultur.
  • At personalet holder månedlig personalemøde for at drøfte det vi har været igennem sidste måned og planer for næste måned.

Børn udvikler sig ikke kun i forhold til sin personlighed, sind og kropslige forudsætninger, men også i forhold til de krav og forventninger, barnet møder i sine omgivelser.

Vi tager som børnehave et medansvar for, at børnene udvikler deres grundmotorik og har gode oplevelser med leg og bevægelse, således at det bliver starten på en livslang glæde ved at bevæge sig.

Natur og udeliv

I slutningen af maj/starten af juni tager vi på koloni.   

Resten af året bliver naturen oplevet gennem ture i fjeldet og gennem emneorienteret projekter.

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er en stor del af det at gå i Esther Børnehave. I vores dagligdag, ligger vi stor vægt på at komme ud flere gange om dagen og bruge vores krop i leg på legepladsen. Vi tager også f. eks. på andre legepladser, hvor børnene kan udfordre deres grovmotorik. Eller går ture, enten ud i fjeldet eller ind i byen. Vi tager også ud og finder gode kælkebakker, hvor både det at skulle gå op af bakken men også at suse ned af i høj fart, kan være udfordrende.

Derudover tilbyder vi børnene en ugentlig svømmedag. Her bliver børnene bevidste om deres kroppe i forhold til vand og vi skaber en god oplevelse omkring leg i vandet.

Barnet i centrum, hvad betyder det hos os?

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven samt loven om pædagogiske læreplaner tager indholdet i den pædagogiske årsplan udgangspunkt i § 2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

I henhold til denne, arbejder vi i børnehaven Esther ud fra perspektivet om barnet i centrum. I praksis betyder dette, at vi i hverdagen samt i planlægningen af vores pædagogiske aktiviteter, møder barnet, hvor det er med respekt og anerkendelse. Dette gør sig gældende i de tiltag vi gør for at sikre barnet de bedst mulige vilkår for at udvikle sig fysisk, psykisk, socialt og emotionelt.

Hos os er samarbejdet omkring barnet alfa omega for at sikre de bedst mulige vilkår for en sund og tryg opvækst og vi vægter den daglige dialog mellem personalet og forældrene højt, for at sikre en sund kommunikation og overgang for barnet mellem børnehaven og hjemmet.